Verksamhet

Personal
Vår personal består av fyra anställda som alla är förskollärare. Vår erfarna personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Pedagogisk verksamhet
Förskolan strävar efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga chans att utvecklas efter sina förutsättningar, intressen, åsikter och behov. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar vårt arbete i förskolan.
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Verksamheten ska också hjälpa barnen att utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga. Vi skapar och kommunicerar med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom tal och skriftspråk. Sagor och berättelser har också stor plats i vår verksamhet.
Vi arbetar med skapande av olika slag, det utvecklar barnens fantasi och kreativitet samt att det stärker deras självkänsla och motorik. Barnen får möjlighet att prova olika material och metoder i sitt skapande som tuschpennor, kritor, färgpennor, tejp, klister, vattenfärg mm. Barnens färdiga saker vill vi gärna visa upp genom att hänga upp dem på väggen eller dokumentera i deras portfolio.

Vi vill inspirera barnen till att våga utforska naturen och lära dem att känna respekt för djur och natur. Naturen är en inbjudande lekplats som inte erbjuder några färdiga leksaker utan fantasin får fritt spelrum här. Barnen tränar också grov- och finmotorik genom att balansera, röra sig i olika terräng, plocka löv och kottar osv. Vi är ute varje dag både förmiddag och eftermiddag antingen på vår gård eller ute i skogen. Några gånger varje termin har vi en heldag i skogen, då tar vi med oss matsäck.
Under varje termin arbetar vi med ett eller flera teman. Temaformen ger ny kunskap och gör det lustfyllt för barnen. Att arbeta temainriktat ger oss möjlighet att gå djupare in på olika ämnen. I temaarbetet använder vi oss av många olika uttrycksformer såsom läsning, form, skapande mm

Vår pedagogiska verksamhet utgår från förskolans läroplan och dess innehåll.

Den fria leken
”Har ni bara lekt idag?” – vänskap, kroppsuppfattning, glädje, jämlikhet, språk, planering, regler och normer, inlevelse, grovmotorik, sinnesförnimmelse, finmotorik, begreppsbildning, konfliktlösning, koncentration, problemlösning, identitet, tänka, fantasi, besvikelse, trygghet, rumsuppfattning, uppmärksamhet, kommunikation, gruppkänsla, hänsyn, kreativitet, självständighet, iakttagande, flexibilitet, frigörelse….
Leken är central och viktig del för barnens utveckling, lärande och sociala kompetens. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi uppmuntrar och försöker stimulera och respektera barnens lek så mycket som möjligt.